Μήνυμα πρός τους Ἐκπαιδευτικούς τῶν Σχολείων τῆς Ἀθήνας μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ Νέου Σχολικοῦ ἔτους 2015-16

Ἀγαπητοί μου,

«Εὐλογημένοι χριστιανοί, αἱ πολλαί ἐκκλησίαι, οὔτε διατηροῦν, οὔτε ἐνισχύουν τήν πίστη μας ὅσον καί ὅπως πρέπει, ἐάν οἱ εἰς τόν Θεόν πιστεύοντες δέν εἶναι φωτισμένοι ὑπό τῶν τε παλαιῶν καί νέων Γραφῶν. Ἡ πίστις μας δέν ἐστερεώθη ἀπό ἀμαθεῖς ἁγίους, ἀλλά ἀπό σοφούς καί πεπαιδευμένους…»  .
Προτροπή πού εὔκολα θά μποροῦσε νά διατυπωθεῖ σήμερα πού ζοῦμε «στούς ἐρημικούς δρόμους τῶν γκρίζων συνοικιῶν τῶν χαμένων καιρῶν…»  τῆς ἄγνοιας, τῆς ἔμφασης στό ἀποτέλεσμα, τῆς ἀπώλειας τοῦ παρελθόντος καί τῆς παρεμπόδισης τοῦ μέλλοντος.
Εἶναι ἀναγκαῖο νά ἀντισταθοῦμε σέ αὐτή τή δυσοίωνη ἐξέλιξη. Σᾶς παρακαλῶ καί προτρέπω διδάξετε τήν ἀλήθεια μαζί μέ τή σοφία, παρά τό γεγονός ὅτι ἀπαιτεῖται ἀπό ἐσᾶς καταπιεστικά νά δώσετε μία γνώση ἀνέραστη καί κομματιασμένη. Μυεῖστε τά παιδιά στήν ἀναζήτηση τῆς γνώσης, στήν ἀνακάλυψή της, στήν κριτική καί στήν ἀμφισβήτησή της.


Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!

Μέ θερμές εὐχές καί πατρική ἀγάπη

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ


Εκτύπωση   Email